Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o możlwiości powstania kanału technologicznego DW 494, DW 487

Opole, dnia 02.10.2013 r.

INFORMACJA

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 260 ze zm.) informuję o zamiarze rozpoczęcia realizacji niżej wymienionych inwestycji:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinkach: Szumirad – Chudoba w km 7+200-8+250 i 8+350- 9+200 oraz w m. Łowoszów w km 13+295-14+300

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w km 9+200 do km 11+200 na odcinku Chudoba – Wędrynia”,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów w km 29+550 - 32+000 oraz 32+500 – 34+500

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego jeżeli w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

ul. Oleska 127

45-231 Opole

Jak stanowi art. 4 pkt 15a cytowanej powyżej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej internetowej www.zdwopole biuletyn.info.pl w zakładce inwestycje, ogłoszenia oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

mgr inż. Bogdan Poliwoda