Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona archiwalna

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na 24 m-ce w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 r., w zakresie OC, NNW, ASS oraz AC” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

ERGO HESTIA S.A.

ul. Hestii 1

81-731 Sopot

za cenę:  92.592,00 PLN brutto.

 

Oferta  spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryterium oceny ofert 196,25 punktów na 200 punktów maksymalnie możliwych do zdobycia, w tym:

140 pkt  – „cena oferty”

56,25 pkt – „klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia„

W niniejszym postępowaniu złożono jedną ważną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust.2 pkt. 1  lit. a  oraz  art.  94  ust.  2  pkt.  3  lit.  a  ustawy  Prawo  zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych,  albo  10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.