Przejdź do treści strony WCAG

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie mienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na okres 18 m-cy” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Oddział Opole
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole


za cenę: 295.848,12 PLN brutto, w tym:
Zadanie A - 281.850,00 PLN brutto
Zadanie B - 13.998,12 PLN brutto.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i otrzymała w kryteriach oceny ofert łącznie na zadanie A i B: 186,50 punktów na 200 punktów możliwych do uzyskania, w tym:
- 140,00 punktów – „kryterium cena”,
- 46,50 punktów – „kryterium klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia”.


Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.