Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o możliwości powstania kanału technologicnzego DW 419 Branice, DW 901 Dobrodzień, DW407 Kubice, DW 454 Krzywa Góra, DW 416 Kórnica, DW461 Kup

Opole, dnia 14.01.2015 r.

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 260 ze zm.) informuję o zamiarze rozpoczęcia realizacji niżej wymienionych inwestycji:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice w km 13+425 - 16+143

2. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 901 z droga krajową nr 46 (rondo)

3. Przebudowa mostu wraz z likwidacją kładki dla pieszych i korektą osi drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Kubice km 7+065 (przebudowa drogi na odcinku 6+965 - 7+165)

4. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Krzywa Góra w km 23+300 – 25+100

5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica w km 8+500 - 9+200

6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Kup w km 00+000-01+350

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego jeżeli w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

ul. Oleska 127 45-231 Opole

Jak stanowi art. 4 pkt 15a cytowanej powyżej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: - urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, - linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego. Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej www.zdwopole biuletyn.info.pl w zakładce inwestycje, ogłoszenia oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

                                                                                                                                                                                            mgr inż. Bogdan Poliwoda