Przejdź do treści strony WCAG

PRZEPROWADZENIE W TERENIE BEZPOŚREDNIEGO POMIARU RUCHU, W WYZNACZONYCH STANOWISKACH POMIAROWYCH, W RAMACH GENERALNEGO POMIARU RUCHU 2015 (GPR 2015) NA ODCINKACH DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 10 w załączeniu.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.01.2015 r. pod numerem 7179-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 5,80 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

Uwaga!
Dnia 27.01.2015 r. dodano pismo z odpowiedzią na pytanie. Zmiana terminu składania ofert na dzień 30.01.2015 r. o godz. 10:00.

1. Pismo z odpowiedzią na pytanie:

PDF01odppytwww.pdf

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_01ogłozmogłwww.pdf 


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_01ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_01specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_01oferta.doc

4. Formularze cenowe (zadania nr 1, 2 i 3):

DOC2_01formcen_zad12i3.doc

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_01ośwart22.doc

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_01ośwart24.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_01listapodm.doc

8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC6_01wykos.doc

9. Wykazy punktów pomiarowych:

PDF7a_01wykpunkt_zad1.pdf
PDF7b_01wykpunkt_zad2.pdf
PDF7c_01wykpunkt_zad3.pdf
PDF7d_01wykpunkt_zbior.pdf

10. Zestawienie ilości pracowników i godzin:

PDF8_01zestpracigodz.pdf

11. Wytyczne Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku:

PDF9_01wytyczneGPR2015.pdf

12. Projekt umowy:

PDF10_01projum.pdf