Przejdź do treści strony WCAG

Strona archiwalna

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn drogowych zamawiającego w okresie 01.03.2015 – 28.02.2017” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
ul. Chemików 7
09-411 Płock

za cenę:  563.817,24 PLN brutto i zadeklarowanym stałym upustem 0,5%.

Oferta   spełnia  wymagania  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  otrzymała w kryteriach oceny ofert 100 punktów, w tym:
85 pkt  – „cena oferty”
15 pkt – „stały upust cenowy„

W niniejszym postępowaniu złożono jedną ważną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust.2 pkt. 1  lit. a  oraz  art.  94  ust.  2  pkt.  3  lit.  a  ustawy  Prawo  zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych,  albo  10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu  prowadzonym  w  trybie przetargu  nieograniczonego  złożono  tylko  jedną ofertę i  nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.