Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU OD KM 37+485 DO KM 38+536 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W M. ZAWADZKIE"

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 19 w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 02.03.2015 r.

Uwaga!
Dnia 25.03.2015 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz sprosotwanie ogłoszenia o zamówieniu. Usunięto starą i dodano nową specyfikację istotnych warunków zamówienia, formularz oferty, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, projekt umowy i harmonogram prac projektowych. Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.04.2015 r. o godz. 10:00.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 25.03.2015 r., które zamieszczono w załączeniu.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF06zmspecwww.pdf

2. Sprosotwanie ogłoszenia o zamówieniu:

PDF00_06sprostogłozamwww.pdf

3. Nowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_06specwww_n.pdf

4. Nowy formularz oferty:

DOC1_06oferta_n.doc

5. Nowy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC7_06wykos_n.doc

6. Nowy projekt umowy:

PDF9_06projum_n.pdf

7. Nowy harmonogram prac projektowych:

PDF10_06harmpracproj_n.pdf

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_06ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

-

3. Formularz oferty:

-

4. Formularz cenowy:

XLS2_06formcen.xls

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_06ośwart22.doc

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_06ośwart24.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_06listapodm.doc

8. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC6_06wykusł.doc

9. Wykazy osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

-

10. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC8_06wzórzobow.doc

11. Projekt umowy:

-

12. Harmonogram prac projektowych:

-

13. Przykład kosztorysu ofertowego:

PDF11_06przykłkosztof.pdf

14. Przykład przedmiaru robót:

PDF12_06przykłprzedmrob.pdf

15. Przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego:

PDF13_06przykłzałkoszt.pdf

16. Przykład kosztorysu inwestorskiego:

PDF14_06przykłkosztinw.pdf

17. Przykład kalkulacji cen jednostkowych:

PDF15_06przykłkalkcen.pdf

18. Przykład pliku w NORMIE:

ATH16_06przykłnorma.ath

19. Parametry odwiertów:

PDF17_06paramodw.pdf

20. Mapy:

PDF18_06mapy.pdf

21. Zestawienie zbiorcze:

PDF19_06zestzbior.pdf