Przejdź do treści strony WCAG

DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWO-DOSTAWCZYCH TYPU FURGON WYPOSAŻONYCH WE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ELEMENTY POZWALAJĄCE NA BEZPIECZNĄ I WYGODNĄ EKSPLOATACJĘ

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 7 w załączeniu.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.03.2015 r. pod numerem 31409-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 1,60 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

Uwaga!
Dnia 12.03.2015 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania. Zmiana terminu składania ofert na dzień 18.03.2015 r. o godz. 10:00.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania:

PDF10odppyt.pdf

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_10ogłozmogłwww.pdf

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_10ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_10specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_10oferta.doc

4. Formularz cenowy:

DOC2_10formcen.doc

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_10ośwart22.doc

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_10ośwart24.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_10listapodm.doc

8. Opis parametrów technicznych samochodu:

DOC6_10opisparamtechn.doc

9. Projekt umowy:

PDF7_10projum.pdf