Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: "BUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 457 W MIEJSCU MOSTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI W KM 15+293 W M. STARE KOLNIE"

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 19 w załączeniu.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.03.2015 r. pod numerem 33279-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 5,90 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

 

Uwaga!
Dnia 20.03.2015 r. dodano pismo z odpowiedzie na pytanie i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Usunięto starą i dodano nową specyfikację istotnych warunków zamówienia, formularz oferty, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i projekt umowy. Zmiana terminu składania ofert na dzień 01.04.2015 r. o godz. 10:00.

1. Pismo z odpowiedzią na pytanie:

PDF11odppytzmspecwww.pdf

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_11ogłozmogłwww.pdf

3. Nowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_11specwww_n.pdf

4. Nowy formularz oferty:

DOC1_11oferta_n.doc

5. Nowy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC7_11wykos_n.doc

6. Nowy projekt umowy:

PDF9_11projum_n.pdf

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_11ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

-

3. Formularz oferty:

-

4. Formularz cenowy:

XLS2_11formcen.xls

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_11ośwart22.doc

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_11ośwart24.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_11listapodm.doc

8. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC6_11wykusł.doc

9. Wykazy osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

-

10. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC8_11wzórzobow.doc

11. Projekt umowy:

-

12. Harmonogram prac projektowych:

PDF10_11harmpracproj.pdf

13. Przykład kosztorysu ofertowego:

PDF11_11przykłkosztof.pdf

14. Przykład przedmiaru robót:

PDF12_11przykłprzedmrob.pdf

15. Przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego:

PDF13_11przykłzałkoszt.pdf

16. Przykład kosztorysu inwestorskiego:

PDF14_11przykłkosztinw.pdf

17. Przykład kalkulacji cen jednostkowych:

PDF15_11przykłkalkcen.pdf

18. Przykład pliku w NORMIE:

ATH16_11przykłnorma.ath

19. Parametry odwiertów:

PDF17_11paramodw.pdf

20. Mapy:

PDF18_11mapy.pdf

21. Książka obiektu mostowego:

PDF19_11książobmost.pdf