Przejdź do treści strony WCAG

Strona archiwalna

 

                       

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Sukcesywną dostawę mieszanki mineralno-bitumicznej do stosowania na zimno w ilości 300 Mg dla Oddziałów Terenowych i Grupy Interwencyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2015r.” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez:

Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o.
ul. I. Krasickiego 18A
32-566 Alwernia

za cenę:  133 209,00 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni.

Oferta  spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100 punktów, w tym:
98 pkt  – „cena oferty”
  2 pkt – „termin płatności faktury

Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:
1)    oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne „KAREX” ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz otrzymała 88,71 punktów,
2)    oferta nr 2 – Zakład Usługowo – Handlowy „DEGAMEX” Agnieszka Górniak, Kamieniec 8, 28-230 Połaniec otrzymała 98,56 punktów,
3)    oferta nr 3 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów otrzymała 90,67 punktów,
4)    oferta nr 5 – ReDrog s.c. Bożena Krzyżak & Wojciech Krzyżak, 32-862 Porąbka Iwkowska 32 otrzymała 98,14 punktów,
5)    oferta nr 6 – Śląskie Kruszywa Naturalne Spółka z o.o. ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice otrzymała 88,29 punktów.