Przejdź do treści strony WCAG

KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja o wyborze ofert na zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9 oraz o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 6

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIA NR 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 I 9 ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE NR 6


    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejsze oferty firm na:


Zadanie nr 1 (oferta nr 12):

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce za cenę: 115.651,21 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni, oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 97,00 punktów – ,,cena”,
-  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.

 

Zadanie nr 2 (oferta nr 6):

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych, Tomasz Gatner, ul. Ogrodowa nr 4, 48-140 Branice za cenę: 45.075,53 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni, oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 97,00 punktów – ,,cena”,
-  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.


Zadanie nr 3 (oferta nr 13):

,,REMONDIS” Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole za cenę: 91.759,59 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni, oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 97,00 punktów – ,,cena”,
-  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.


Zadanie nr 4 (oferta nr 13):

,,REMONDIS” Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole za cenę: 98.873,08 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni, oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 97,00 punktów – ,,cena”,
-  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.


Zadanie nr 5 (oferta nr 1):

,,PINUS” Katarzyna Marynowska, ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork za cenę80.794,32 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni, oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 97,00 punktów – ,,cena”,
-  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.


Zadanie nr 7 (oferta nr 13):

,,REMONDIS” Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole za cenę: 71.578,70 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni, oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 97,00 punktów – ,,cena”,
-  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.


Zadanie nr 8 (oferta nr 7):

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec za cenę: 74.362,91 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni, oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 97,00 punktów – ,,cena”,
-  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.


Zadanie nr 9 (oferta nr 3):

P.H.U. ,,ANDREW” Andrzej Kuchtyn, ul. Konopnickiej 4F, 46-243 Bogacica za cenę: 81.447,88 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni, oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 97,00 punktów – ,,cena”,
-  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.


    Jednocześnie zamawiający informuje, że postępowanie na zadanie nr 6 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W postępowaniu nie można wybrać oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 6 z uwagi na to, że dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert tj., termin płatności faktury, a ponadto zostały złożone oferty o takiej samej cenie. W takim przypadku Ustawa Pzp nie przewiduje możliwości wezwania do złożenia ofert dodatkowych, stąd też zamawiający nie może takiej czynności wykonać. Ustawodawca wprost bowiem określił w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp przesłanki wezwania do złożenia ofert dodatkowych, zgodnie z którymi wezwanie do złożenia ofert dodatkowych dotyczy tylko postępowań, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
 
    Zamawiający może zawrzeć umowy na zadania nr od 1 do 5 i od 7 do 9  z wybranymi wykonawcami na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadania nr od 1 do 5 i od 7 do 9 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Pozostałe oferty wykonawców otrzymały na poszczególne zadania następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:


1)  Zadanie nr 1:

    a) oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych Tomasz Gatner, ul. Ogrodowa nr 4, 48-140 Branice otrzymała
        94,65 punktów, w tym:
       - 91,65 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,

    b) oferta nr 9 – ,,MENTRANS” Mencnarowski Franciszek, Iłownica 174, 43-394 Rudzica otrzymała 63,89 punktów, w tym:
       - 60,89 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.


2)  Zadanie nr 2:

    a) oferta nr 9 – ,,MENTRANS” Mencnarowski Franciszek, Iłownica 174, 43-394 Rudzica otrzymała 59,48 punktów, w tym:
       - 56,48 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,
 
    b)
oferta nr 12 – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce otrzymała 90,63 punktów,
        
w tym:
       - 87,63 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.


3)  Zadanie nr 3:
       
    a)
oferta nr 8 – ,,Usługi Leśne” Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce otrzymała 99,16 punktów, w tym:
       - 96,16 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,

    b) oferta nr 9 – ,,MENTRANS” Mencnarowski Franciszek, Iłownica 174, 43-394 Rudzica otrzymała 64,97 punktów, w tym:
       - 61,97 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.


4)  Zadanie nr 4:
 
    a)
oferta nr 5 – G3 POL Szymon Grębowiec, Osiek Grodkowski 25, 49-200 Grodków otrzymała 93,14 punktów, w tym:
       - 90,14 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,

    b) oferta nr 8 – ,,Usługi Leśne” Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce otrzymała 99,82 punktów, w tym:
       - 96,82 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.


5)  Zadanie nr 5:
       
    a)
oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,MARYNOWSKI” Jan Marynowski, ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork otrzymała 89,42
        punktów,
w tym:
       - 86,42 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,

    b) oferta nr 13 – ,,REMONDIS” Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała 94,32 punktów, w tym:
       - 91,32 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.


6)  Zadanie nr 7:

    a) oferta nr 1 – ,,PINUS” Katarzyna Marynowska, ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork otrzymała 98,94 punktów, w tym:
       - 95,94 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,

    b) oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,MARYNOWSKI” Jan Marynowski, ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork otrzymała 97,73
         punktów,
w tym:
       - 94,73 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,

    c) oferta nr 4 – ,,ZAKŁAD HANDLOWY” Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras, Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380
        Dobrodzień
otrzymała 83,88 punktów, w tym:
       - 80,88 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,

    d) oferta nr 7 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała 89,90 punktów,
       
 w tym:
       - 86,90 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,

    e) oferta nr 11 – PHU ,,Bart-Pol” Aneta Polak, Kocina 25, 98-170 Widawa otrzymała 83,88 punktów, w tym:
       - 80,88 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”.


7)  Zadanie nr 8:

    a) oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,MARYNOWSKI” Jan Marynowski, ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork otrzymała 89,98
        punktów,
w tym:
       - 86,98 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,

    b) oferta nr 4 – ,,ZAKŁAD HANDLOWY” Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras, Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380
        Dobrodzień
otrzymała 97,75 punktów, w tym:
       - 94,75 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,

    c) oferta nr 11 – PHU ,,Bart-Pol” Aneta Polak, Kocina 25, 98-170 Widawa otrzymała 84,63 punktów, w tym:
       - 81,63 punktów – ,,cena”,
       -   3,00 punkty – ,,termin płatności faktury”.


8)  Zadanie nr 9:

    a) oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,MARYNOWSKI” Jan Marynowski, ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork otrzymała 91,26
        punktów,
w tym:
       - 88,26 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,

    b) oferta nr 4 – ,,ZAKŁAD HANDLOWY” Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras, Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380
        Dobrodzień
otrzymała 97,40 punktów, w tym:
       - 94,40 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,

    c) oferta nr 7 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała 99,65 punktów,
        
w tym:
       - 96,65 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty  – ,,termin płatności faktury”,

    d) oferta nr 11 – PHU ,,Bart-Pol” Aneta Polak, Kocina 25, 98-170 Widawa otrzymała 84,33 punktów, w tym:
       - 81,33 punktów – ,,cena”,
       -  3,00 punkty – ,,termin płatności faktury”.