Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GRYSAMI I EMULSJĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2015R. - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” - Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIA NR OD 1 DO 3

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją dróg wojewódzkich w 2015r. - z podziałem na zadania”. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejsze oferty firm na:

 

Zadanie nr 1 (oferta nr 3):

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna  ul. Wielkie Przedmieście 26  46-300 Olesno  za cenę: 93.113,46 PLN brutto i  dysponującą dodatkową brygadą, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 90,00 punktów – ,,cena”,

- 10,00 punktów – ,,dysponowanie dodatkową brygadą”

 

Zadanie nr 2 (oferta nr 1):

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.  ul. Oławska 26a 49-300 Brzeg za cenę: 113.246,10 PLN brutto i dysponującą dodatkową brygadą, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 90 punktów – „cena”

- 10 punktów – „dysponowanie dodatkową brygadą”

 

Zadanie nr 3 (oferta nr 3):

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna ul. Wielkie Przedmieście 26  46-300 Olesno  za cenę: 112.434,30 PLN brutto i dysponującą dodatkową brygadą, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 90,00 punktów – ,,cena”,

- 10,00 punktów – ,,dysponowanie dodatkową brygadą”

 

Zamawiający może zawrzeć umowy na zadania nr od 1 do 3 z wybranymi wykonawcami na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadania nr od 1 do 3 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały na poszczególne zadania następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

ZADANIE NR 1

  1. oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „TOMBUD” ul. Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno otrzymała w kryteriach oceny ofert 97,86 punktów w tym:

            87,86 pkt – „cena”

            10 pkt – „dysponowanie dodatkową brygadą”

  1. oferta nr 2 złożona przez P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów  otrzymała w kryteriach oceny ofert 74,72 punktów w tym:

            64,72 pkt – „cena”

            10 pkt – „dysponowanie dodatkową brygadą”

 

ZADANIE NR 2

  1. oferta nr 5 złożona przez P.P.H.U. „PIOMAR” Marzena Kalka ul. Okrzei 8/3, 48-370 Paczków, otrzymała w kryteriach oceny ofert 89,68 punktów w tym:

            89,68 pkt – „cena”

            0 pkt – „dysponowanie dodatkową brygadą”

  1. oferta nr 2 złożona przez P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów otrzymała w kryteriach oceny ofert 84,07 punktów w tym:

            74,07 pkt – „cena”

            10 pkt –  „dysponowanie dodatkową brygadą”

 

ZADANIE NR 3

  1. oferta nr 5 złożona przez P.P.H.U. „PIOMAR” Marzena Kalka ul. Okrzei 8/3, 48-370 Paczków, otrzymała w kryteriach oceny ofert 99,04 punktów w tym:

            89,04 pkt – „cena”

            10 pkt – „dysponowanie dodatkową brygadą”

  1. oferta nr 6 złożona przez Śląskie Centrum Finansowe Anna Czagan – Niedbał Al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy , otrzymała w kryteriach oceny ofert 88,35 punktów w tym:

           78,35 pkt – „cena”

           10 pkt – „dysponowanie dodatkową brygadą”

  1. oferta nr 2 złożona przez P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów otrzymała w kryteriach oceny ofert 83,54 punktów w tym:

            73,54 pkt – „cena”

            10 pkt –  „dysponowanie dodatkową brygadą”