Przejdź do treści strony WCAG

DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWO-DOSTAWCZYCH TYPU FURGON WYPOSAŻONYCH WE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ELEMENTY POZWALAJĄCE NA BEZPIECZNĄ I WYGODNĄ EKSPLOATACJĘ_ - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu dwóch samochodów osobowo-dostawczych typu furgon wyposażonych we wszystkie niezbędne elementy pozwalające na bezpieczną i wygodną eksploatację" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1 wykonawcy: CITROËN WiW Sp. z o.o., ul. Duboisa 6, 45-070 Opole z ceną 189.001,80 PLN brutto i zadeklarowanym terminem wykonania dostawy 3 miesiące.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty otrzymała w kryterium oceny ofert 98,89 punktów, w tym:
1) "cena" - 88,89 punktów,
2) "termin wykonania dostawy" - 10,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 2 - Antoniak Auto Sp. z o.o. Sp. K., ul. Czarnochowska 19, 32-020 Wieliczka otrzymała 91,40 punktów, w tym:
a) "cena" - 81,40 punktów,
b) "termin wykonania dostawy" - 10,00 punktów,
2) oferta nr 4 - AUTO TIM Janeczko Sp. z o.o., ul. Oleska 152, 45-239 Opole otrzymała 70,54 punktów, w tym:
a) "cena" - 70,54 punktów,
b) "termin wykonania dostawy" - 0,00 punktów,
3) oferta nr 5 - B.CH. Bogdan Chwaliński, ul. Korczaka 3, 49-120 Dąbrowa otrzymała 95,00 punktów, w tym:
a) "cena" - 90,00 punktów,
b) "termin wykonania dostawy" - 5,00 punktów.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.