Przejdź do treści strony WCAG

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oznakowania pionowego i urządzeń BRD dla Oddziałów Terenowych i Grupy Interwencyjnej w 2015 roku” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 4, złożoną przez:

RESTAL Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Żerkowicka 1A
45-838 Opole
- za cenę: 181.881,31 PLN brutto i terminem dostawy w trybie pilnym 8 godzin.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 90,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin dostawy w trybie pilnym”.
Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 2: REZNAK Tomasz Burzyński, Wojciech Burzyński s.c., ul. Głogowska 35b/5, 45-315 Opole – otrzymała 98,90 punktów, w tym:
- 88,90 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin dostawy w trybie pilnym”.
2) oferta nr 3: Zakład Reklamowy Znaki pl Krzysztof Gabory, ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów – otrzymała 68,57 punktów, w tym:
- 68,57 punktów w kryterium „cena”,
- 0,00 punktów w kryterium „termin dostawy w trybie pilnym”.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.