Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W MIEJSCOWOŚCI PIETNA OD KM 1+144 DO KM 3+893

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 30.04.2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.05.2015 r. pod numerem 63883-2015.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 352,60 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

 

Uwaga!
Dnia 01.06.2015 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 oraz:
1) usunięto stary i dodano nowy:
a) kosztorys ofertowy i przedmiar robót,
b) projekt umowy,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) dodano dodatkowe:
a) uzgodnienia branżowe,
b) rysunki i zestawienie studni.

1. Pismo odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1:

PDF16odppytwww.pdf

2. Nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_16kosztof_n.xls
PDF2_16przedmrob_n.pdf

3. Nowy projekt umowy 1:

PDF10_16projum_n1.pdf

4. Nowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF12_16spectech_n.pdf

5. Dodatkowe uzgodnienia branżowe:

PDFuzg_branż.pdf

6. Dodatkowe rysunki i zestawienie studni:

ZIPzest_studni.zip
 

Uwaga!
Dnia 18.05.2015 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz usunięto stary i dodano nowy projekt umowy.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF16zmspecwww.pdf

2. Nowy projekt umowy:

-


Uwaga!
Dnia 06.05.2015 r. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_16ogłozmogłwwwBZP.pdf


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_16ogłozamwww.pdf

2. Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_16ogłozamwwwBZP.pdf

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_16specwww.pdf

4. Formularz oferty:

DOC1_16oferta.doc

5. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

-

-

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_16ośwart22.doc

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_16ośwart24.doc

8. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_16listapodm.doc

9. Wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat:

DOC6_16wykrob.doc

10. Wykazy osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC7_16wykos.doc

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC8_16wykpot.doc

12. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC9_16wzórzobow.doc

13. Projekt umowy:

-

14. Dokumentacja projektowa:

ZIP11_16dokproj1.zip
ZIP11_16dokproj2.zip
ZIP11_16dokproj3.zip
ZIP11_16dokproj4.zip
ZIP11_16dokproj5.zip

15. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

-