Przejdź do treści strony WCAG

BUDOWA NOWEGO WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 426 WRAZ Z BUDOWĄ TEJ DROGI W NOWYM ŚLADZIE NA ODCINKU OD KM 15+831,78 DO KM 16+279,11 W M. STRZELCE OPOLSKIE

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 12.05.2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.05.2015 r. pod numerem 70729-2015.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 579,10 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

Uwaga!
Dnia 18.06.2015 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz:
1) usunięto stary i dodano nowy:
a) kosztorys ofertowy i przedmiar robót,
b) projekt umowy,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) dodano dodatkowe:
a) projekt budowlany,
b) dokumentację geotechniczną,
c) operat wodnoprawny,
d) uzgodnienia branżowe,
e) tabelę robót ziemnych.

1. Pismo odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF21odppytzmspecwww.pdf

2. Nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

-
-

3. Nowy projekt umowy:

PDF9_21projum_n.pdf

4. Nowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

-

5. Dodatkowy projekt budowlany:

ZIPprojbud.zip

6. Dodatkowa dokumentacja geotechniczna:

ZIPdokgeotech.zip

7. Dodatkowy operat wodnoprawny:

ZIPoperatwodpraw.zip

8. Dodatkowe uzgodnienia:

ZIPuzgod1.zip
ZIPuzgod2.zip
ZIPuzgod3.zip

9. Dodatkowa tabela robót ziemnych:

ZIPtabelrobziem.zip

 

Uwaga!
Dnia 24.06.2015 r. w załączeniu dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jednocześnie dodano poniżej w załaczniu sprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Srostowanie ogłoszenia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 24.06.2015 r.
Ponadto poniżej załączono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.06.2015 r. pod numerem 153396-2015.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami usunięto stary i dodano w załączniu nowy i obowiązujący kosztorys ofertowy i przedmiar robót.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 01.07.2015 r. na godz. 10:00.

 

1. Pismo odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDFPismo z odp. na pyt. i zmianą spec.pdf

2. Sprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji UE:

PDFSprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP: 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP.pdf

4. Nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

-
ZIP2_21przedmrob_n1.zip
 

Uwaga!
Dnia 25.06.2015 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz usunięto stary i dodano:
1) nowy:
a) kosztorys ofertowy,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) ogłoszenia o zmianie ogłoszeń.
Zmiana terminu składania ofert na dzień 03.07.2015 r. o godz. 10:00.


1. Pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF21odppytzmspec2www.pdf

2. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_21sprostogłozamUPUEwww_1.pdf

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_21ogłozmogłBZPwww_1.pdf

4. Nowy kosztorys ofertowy:

XLS2_21kosztof_n2.xls

5. Nowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP11_21spectech_n1.zip


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_21ogłozamwwwUPUE.pdf

2. Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_21ogłozamwwwBZP.pdf

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_21specwww.pdf

4. Formularz oferty:

DOC1_21oferta.doc

5. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

-

-

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_21ośwart22.doc

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_21ośwart24.doc

8. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_21listapodm.doc

9. Wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat:

DOC6_21wykrob.doc

10. Wykazy osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC7_21wykos.doc

11. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC8_21wzórzobow.doc

12. Projekt umowy:

-

13. Dokumentacja projektowa:

ZIP10_21dokproj1.zip
ZIP10_21dokproj2.zip

14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

-