Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: "BUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 457 W MIEJSCU MOSTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI W KM 15+293 W M. STARE KOLNIE" - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: "Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie"" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 10 wykonawcy: DMK Inżynieria Sp. z o.o., ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik z ceną 49.716,60 PLN brutto i zadeklarowanym terminem płatności faktury 30 dni.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty otrzymała w kryterium oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
1) "cena" - 95,00 punktów,
2) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 5 - DORADZTWO I INŻYNIERIA Zdzisław Schoenradt, ul. Nowiny 12, 62-030 Luboń otrzymała 48,14 punktów, w tym:
a) "cena" - 43,14 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów,
2) oferta nr 7 - ProtechniCon Konstrukcje inżynierskie Maciej Żuchowicz, os. Akademickie 4/45, 31-866 Kraków otrzymała 87,05 punktów, w tym:
a) "cena" - 82,05 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów,
3) oferta nr 8 - FASYS MOSTY Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 139A/3, 53-317 Wrocław otrzymała 65,00 punktów, w tym:
a) "cena" - 60,00 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów,
4) oferta nr 11 - Promost-Wisła Sp. z o.o., ul. Radosna 8a, 43-460 Wisła otrzymała 74,82punktów, w tym:
a) "cena" - 69,82 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów,
5) oferta nr 12 - SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j., ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań otrzymała 52,70 punktów, w tym:
a) "cena" - 47,70 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów,
6) oferta nr 13 - Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o., ul. Jagiałły 39, 46-020 Czarnowąsy otrzymała 51,83 punktów, w tym:
a) "cena" - 46,83 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.