Przejdź do treści strony WCAG

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i lokali użytkowych oraz urządzeń technicznych zlokalizowanych na drogach wojewódzkich województwa opolskiego” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez:

BARTON ENERGIA Sp. z o.o.
Janki, al. Krakowska 48
05-090 Raszyn

- za cenę: 101.013,77 PLN brutto i pochodzenie energii elektrycznej w części z odnawialnych źródeł energii (OZE) i/lub z kogeneracji.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 98,00 punktów w kryterium „cena”,
- 2,00 punktów w kryterium „pochodzenie energii elektrycznej w części z odnawialnych źródeł energii (OZE) i/lub z kogeneracji”.
Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 4: NOVUM Spółka Akcyjna, ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa – otrzymała 99,55 punktów, w tym:
- 97,55 punktów w kryterium „cena”,
- 2,00 punktów w kryterium „pochodzenie energii elektrycznej w części z odnawialnych źródeł energii (OZE) i/lub z kogeneracji”.
2) oferta nr 3: Energa Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk – otrzymała 94,63 punktów, w tym:
- 92,63 punktów w kryterium „cena”,
- 2,00 punktów w kryterium „pochodzenie energii elektrycznej w części z odnawialnych źródeł energii (OZE) i/lub z kogeneracji”,
3) oferta nr 2: PKP Energetyka S.A. – Pion Sprzedaży, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa – otrzymała 80,95 punktów, w tym:
- 78,95 punktów w kryterium „cena”,
- 2,00 punktów w kryterium „pochodzenie energii elektrycznej w części z odnawialnych źródeł energii (OZE) i/lub z kogeneracji”.

Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.