Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Szonów - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Szonów” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych

Tomasz Gatner

ul. Ogrodowa nr 4

48-140 Branice

za cenę:  348.619,99 PLN brutto i gwarancją jakości na okres 5 lat.

 

Oferta  spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100 punktów, w tym:

90 pkt  – „cena oferty”

10 pkt – „gwarancja jakości”.

 

Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

 

  1. oferta nr 3Zakład Usługowo – Handlowy „Azalia” Wiesława Trzos, Kietlice

      nr 60, 48-118 Lisięcice otrzymała w kryteriach oceny ofert 85,90 punktów, w tym:

      - 75,90 pkt – „cena oferty”,

      - 10,00 pkt –  „gwarancja jakości”,

 

  1. oferta nr 1K+D BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Głubczycka 21, 47-200         

     Kędzierzyn - Koźle otrzymała w kryteriach oceny ofert 82,99 punktów, w tym:

     - 72,99 pkt – „cena oferty”,

     - 10,00 pkt –  „gwarancja jakości”.