Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA NOWEGO WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 426 WRAZ Z BUDOWĄ TEJ DROGI W NOWYM ŚLADZIE NA ODCINKU OD KM 15+831,78 DO KM 16+279,11 W M. STRZELCE OPOLSKIE

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 w załączeniu.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.07.2015 r. pod numerem 105397-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 575,90 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_24ogłozamwwwBZP.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_24specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_24oferta.doc

4. Wykaz badań laboratoryjnych dla zadania:

XLS2_24wykbad.xls

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_24ośwart22.doc

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_24ośwart24.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_24listapodm.doc

8. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC6_24wykusł.doc

9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC7_24wykos.doc

10. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC8_24wzórzobow.doc

11. Projekt umowy:

PDF9_24projum.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_24zakrczynności.pdf

13. Zadania inżyniera projektu:

PDF11_24zadinż.pdf

14. Przedmiar robót:

ZIP12_24przedmrob.zip

15. Dokumentacja projektowa:

ZIP13_24dokproj1.zip
ZIP13_24dokproj2.zip

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP14_24spectech.zip