Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU OD KM 37+485 DO KM 38+536 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W M. ZAWADZKIE"_

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 19 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 17.07.2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.07.2015 r. pod numerem 108903-2015.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 6,60 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.
 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_34ogłozamwwwUPUE.pdf

2. Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_34ogłozamwwwBZP.pdf

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_34specwww.pdf

4. Formularz oferty:

DOC1_34oferta.doc

5. Formularz cenowy:

XLS2_34formcen.xls

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_34ośwart22.doc

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_34ośwart24.doc

8. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_34listapodm.doc

9. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC6_34wykusł.doc

10. Wykazy osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC7_34wykos.doc

11. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC8_34wzórzobow.doc

12. Projekt umowy:

PDF9_34projum.pdf

13. Harmonogram prac projektowych:

PDF10_34harmpracproj.pdf

14. Przykład kosztorysu ofertowego:

PDF11_34przykłkosztof.pdf

15. Przykład przedmiaru robót:

PDF12_34przykłprzedmrob.pdf

16. Przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego:

PDF13_34przykłzałkoszt.pdf

17. Przykład kosztorysu inwestorskiego:

PDF14_34przykłkosztinw.pdf

18. Przykład kalkulacji cen jednostkowych:

PDF15_34przykłkalkcen.pdf

19. Przykład pliku w NORMIE:

ATH16_34przykłnorma.ath

20. Parametry odwiertów:

PDF17_34paramodw.pdf

21. Mapy:

PDF18_34mapy.pdf

22. Zestawienie zbiorcze:

PDF19_34zestzbior.pdf