Przejdź do treści strony WCAG

BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI CZARNOWĄSY

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu wraz z wzorem wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu i wzorami załączników nr od 1 do 6 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 05.08.2015 r.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_39ogłozamwwwUPUEwww.pdf

2. Formularz wniosku:

DOC0_39wniosek.doc

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC1_39oswart22.doc

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC2_39oswart24.doc

5. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC3_39listapodm.doc

6. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat:

DOC4_39wykrob.doc

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC5_39wykos.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_39wzorzobow.doc