Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 378 na odcinku Zielonkowice-Gnojna i Lubcz-obwodnica Grodkowa - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 378 na odcinku Zielonkowice-Gnojna i Lubcz-obwodnica Grodkowa” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:

DROG-BUD Sp. z o.o.
Lubojenka, ul. Prosta 88/90
42-209 Częstochowa

- za cenę: 2.178.226,13 PLN brutto i gwarancję jakości 5 lat.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 90,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.
Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Przed dniem podpisania umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 7: REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek spółka jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno – otrzymała 95,65 punktów, w tym:
- 85,65 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
2) oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec – otrzymała 86,62 punktów, w tym:
- 76,62 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
3) oferta nr 8: Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Spółka jawna, ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork – otrzymała 84,27 punktów, w tym:
- 74,27 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
4) oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo „TRANSKOM” Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów – otrzymała 78,73 punktów, w tym:
- 68,73 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
5) oferta nr 6: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg – otrzymała 73,24 punktów, w tym:
- 63,24 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
6) oferta nr 4: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – otrzymała 72,28 punktów, w tym:
- 62,28 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
7) oferta nr 5: BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław – otrzymała 71,13 punktów, w tym:
- 61,13 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.