Przejdź do treści strony WCAG

Budowa przepustu w m. Kolonowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 29+600 - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę przepustu w m. Kolonowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 29+600” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez:

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek spółka jawna
ul. Wielkie Przedmieście 26
46-300 Olesno

- za cenę: 380.291,82 PLN brutto i gwarancję jakości 5 lat.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 90,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo-Usługowe „JAWAL”
Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce – otrzymała 76,33 punktów, w tym:
- 66,33 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.