Przejdź do treści strony WCAG

wolne stanowisko urzędnicze WB

Załącznik nr 3

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budowy

 (określenie stanowiska )

 

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a)wykształcenie: wyższe  budowlane  (preferowana specjalność: drogowo-mostowa) lub ekonomiczne

b)staż pracy:  bez wymagań

c)obywatelstwo : polskie

d)  niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,

e)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f)   nieposzlakowana opinia

g)  znajomość przepisów prawa wynikających z :

 • ustawy o samorządzie,
 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • ustawy Prawo budowlane
 • kodeksu postępowania administracyjnego

h)  prawo jazdy kat. B;

i)  umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Excel, Word, AutoCAD.

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

-  umiejętność pracy w zespole,

-  samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

-  komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres,

-  zdolność analitycznego myślenia.

Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z  funduszy Unii Europejskiej,

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  przygotowywanie części technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia materiałów do przetargów na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych;

2)  sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowych pod względem zgodności z umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz pod względem formalnym;

3)   udział w komisjach odbiorów robót drogowych,

4)  wykonywanie czynności inicjujących działania zmierzające do pozyskania dofinansowania projektu inwestycyjnego ze środków unijnych tj.

- przygotowanie (wypełnienie)  formularza wniosku o dofinansowanie;

- przygotowanie załączników  do wniosków o dofinansowanie;

- przygotowanie korekt wniosków i załączników do wniosków o dofinansowanie;

 • przygotowanie załączników do decyzji / umowy o dofinansowanie projektu oraz ich aktualizacja;
 • planowanie płatności na rzecz beneficjenta środków pomocowych;
 • realizacja wymaganych zapisów  decyzji o dofinansowanie ze szczególnym uwzględnieniem informowania instytucji zarządzającej o zmianach koniecznych do wprowadzenia w umowie, o problemach itp.
 • stosowanie się do zasad informacji i promocji projektu;
 • przygotowanie wniosków o płatność oraz ich korekt (sprawozdawczych oraz zaliczkowo/rozliczających);
 • przekazywanie wymaganych dokumentów dotyczących realizacji projektu instytucji zarządzającej za pośrednictwem jednostki nadrzędnej (UMWO -DIG);
 • przygotowanie danych do postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • przygotowanie umów z wykonawcą robót budowlanych oraz nadzorem inwestorskim;
 • przygotowanie ewentualnych aneksów do umów;
 • weryfikacja i analiza przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów i rozliczeń;
 • przygotowanie protokołów odbiorów częściowych i końcowych;
 • weryfikacja zasadności wystawienia faktur oraz ich opis zgodnie z wymogami RPO WO 2014-2020;
 • współpraca dot. realizacji niniejszego projektu z komórkami organizacyjnymi ZDW: WP, WI, WK, WD, WM, WG, WA oraz Oddziałem Terenowym w Oleśnie;
 • współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

     - dokonywanie objazdów dróg w celu dokonania wizji lokalnej w terenie,

     - prowadzenie samochodu służbowego (osobowego do 3,5 t)

    - praca biurowa z obsługą monitora ekranowego;

    - uczestniczenie w akcji zimowego utrzymania dróg (możliwa praca w nocy, w niedziele i święta);

5. W miesiącu sierpniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 3,77%.

6.  Wymagane dokumenty:

a)  list motywacyjny,

b)  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania),

c)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)  kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz  osiągnięcie zawodowe,

e)  kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,

g)  kserokopie posiadanych referencji lub opinii,

h)  oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,

i)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze WB” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45‑231 Opole.

Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Kancelarii pok.10, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

7.  Dokumenty należy złożyć w terminie do 25 września 2015r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.

8.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.

O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

9.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja:

Administratorem danych osobowych kandydata w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 127.

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby niniejszej rekrutacji.

Kandydat ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.