Przejdź do treści strony WCAG

„Kontrolowana wycinka drzew oraz przemieszczanie form rozwojowych pachnicy dębowej wraz z pracami towarzyszącymi” - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

 

                 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Kontrolowaną wycinkę drzew oraz przemieszczanie form rozwojowych pachnicy dębowej wraz z pracami towarzyszącymi” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Zakład Usług Leśnych „FOREST”

inż. Jakub Wajdziak

ul. Ceramiczna 4A/5

49-130 Tułowice

za cenę: 52.760,16 PLN brutto i terminem wykonania usługi 30 dni.

 

Oferta  spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100 punktów, w tym:

95 pkt  – „cena oferty”

  5 pkt  – „termin wykonania usługi”

 Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

  1. oferta nr 2Bilpol – Kużaj spółka komandytowa ul. Sokoła 1, 41-500 Chorzów  otrzymała w kryteriach oceny ofert 90,54 punktów, w tym:

- 85,54 pkt – „cena oferty”,

-   5 pkt      –  „termin wykonania usługi”.