Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU OD KM 37+485 DO KM 38+536 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W M. ZAWADZKIE"_ - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 37+485 do km 38+536 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie"" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 3 wykonawcy: Pracownia Projektowa PROKOM mgr inż. Kazimierz Kurowski, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole z ceną 193.725,00 PLN brutto i zadeklarowanym terminem płatności faktury 30 dni.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty otrzymała w kryterium oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
1) "cena" - 95,00 punktów,
2) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 2 – Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy otrzymała 91,16 punktów, w tym:
a) "cena" - 86,16 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.