Przejdź do treści strony WCAG

stanowisko urzędnicze WI

Strona archiwalna

 

Załącznik nr 3

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2 etaty

w Wydziale Planowania i Przygotowania Inwestycji

 (określenie stanowiska )

 

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a)wykształcenie: wyższe  budowlane 

b)staż pracy:  bez wymagań

c)obywatelstwo: polskie

d)  niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,

e)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f)   nieposzlakowana opinia

g)  znajomość przepisów prawa wynikających z :

  • ustawy o samorządzie,
  • ustawy o drogach publicznych,
  • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • ustawy Prawo budowlane
  • kodeksu postępowania administracyjnego

h)  prawo jazdy kat. B;

i)  umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Excel, Word, AutoCAD.

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

      - znajomość zagadnień związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie

         ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

         zakresie dróg publicznych

      - znajomość zagadnień związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z  

        funduszy Unii Europejskiej,

-  umiejętność pracy w zespole,

-  samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

-  komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres,

-  zdolność analitycznego myślenia.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  przygotowywanie części technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia materiałów do przetargów na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych;

2)  organizowanie narad roboczych z projektantami i konsultantami;

3)  sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowych pod względem zgodności z umowa i specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz pod względem formalnym;

4)  nadzór nad sprawdzaniem dokumentacji pod względem technicznym przez zespół konsultantów;

5)  odbiór dokumentacji projektowych opracowywanych na zlecenie ZDW i rozliczanie umów;

6)  nadzór od strony formalnej i organizacyjnej nad opracowywaniem zleconych przez ZDW dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych;

7)  sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne oraz udział w przetargach,

8)  udział w komisjach odbiorów robót drogowych, analiza zgodności z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, zgodności stosowanej technologii oraz oceny jakości wykonywanych robót,

9)  opracowywanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania zgody na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę;

10)  zlecanie, nadzór i odbiór ocen oddziaływania na środowisko;

11)  przygotowywanie umów oraz prowadzenie wszystkich czynności związanych z ich aktualizacją;

12)  prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy unijnych,

13)  opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów w celu pozyskania środków  finansowych na realizację zadań z funduszy unijnych,

14)  monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy unijnych oraz ocena ich wykonania.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

     - dokonywanie objazdów dróg w celu dokonania wizji lokalnej w terenie,

     - prowadzenie samochodu służbowego (osobowego do 3,5 t)

    - praca biurowa z obsługą monitora ekranowego; II piętro bez windy

    - uczestniczenie w akcji zimowego utrzymania dróg (możliwa praca w nocy, w niedziele i święta);

 

5. W miesiącu wrześniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 3,7 %.

6.  Wymagane dokumenty:

a)  list motywacyjny,

b)  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania),

c)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)  kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz  osiągnięcie zawodowe,

e)  kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,

g)  kserokopie posiadanych referencji lub opinii,

h)  oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,

i)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).

7.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Wydział Planowania i Przygotowania Inwestycji” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45‑231 Opole.

Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Kancelarii pok.10, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

8.  Dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 20.10.2015r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.

9.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.

O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

10.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.