Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna w km 00+152,83 – 2+476,00” - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie  projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna w km 00+152,83 – 2+476,00”” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez:

 

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.

ul. Promienista 87A/1

60-141 Poznań

- za cenę: 238.620,00 PLN brutto i terminem płatności faktury do 30 dni.

 

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów w kryterium „cena”,

-   5,00 punktów w kryterium „termin płatności”.

 

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

 

1) oferta nr 4: Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm   – otrzymała 96,15 punktów, w tym:

- 91,15 punktów w kryterium „cena”,

-  5,00 punktów w kryterium „termin płatności”,

 

2) oferta nr 2: Biuro Projektów „A-PROPOL” s.c. A Biegański, D. Biegańska ul. Gomułki 2 44-121 Gliwice – otrzymała 85,69 punktów, w tym:

- 80,69 punktów w kryterium „cena”,

-   5,00 punktów w kryterium „termin płatności”,

 

3) oferta nr 6: Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39 46-020 Czarnowąsy  – otrzymała 84,99 punktów, w tym:

- 79,99 punktów w kryterium „cena”,

-   5,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,

 

4) oferta nr 1: Grontmij Polska Sp. z o.o. ul. Ziębicka 35 60-164 Poznań  – otrzymała 53,36 punktów, w tym:

- 48,36 punktów w kryterium „cena”,

-   5,00 punktów w kryterium „termin płatności”.