Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 W KM 10+697 (NOWY KM 10+666) W M. USZYCE

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 w załączeniu.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.10.2015 r. pod numerem 147383-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 26,70 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.


Uwaga!
Dnia 20.10.2015 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodano projekt tymczasowej organizacji ruchu.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF52zmspec.pdf

2. Projekt tyczasowej organizacji ruchu:

ZIPprojtymczorgruchu.zip


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_52ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_52specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_52oferta.doc

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

DOC2_52kosztof.doc

PDF2_52przedmrob.pdf

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_52ośwart22.doc

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_52ośwart24.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_52listapodm.doc

8. Wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat:

DOC6_52wykrob.doc

9. Wykazy osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC7_52wykos.doc

10. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC8_52wzórzobow.doc

11. Projekt umowy:

PDF9_52projum.pdf

12. Dokumentacja projektowa:

ZIP10_52dokproj.zip

13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP11_52spectech.zip