Przejdź do treści strony WCAG

stanowisko urzędnicze OT Głubczyce

Strona archiwalna

 

Załącznik nr 3

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Oddziale Terenowym w Głubczycach

(określenie stanowiska )

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a )wykształcenie:  wyższe ( kierunek: ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja)

b) staż pracy / działalność gospodarcza: nie wymagany

c) umiejętność obsługi komputera w zakresie programów MS Office, w tym excel, word,

d)  obywatelstwo : polskie                       

e)  niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,

f)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g)   nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- znajomość zagadnień kadrowo – płacowych i księgowych;

- dobra znajomość kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów o wynagrodzeniach oraz ubezpieczeniach społecznych;                                         

            -  umiejętność pracy w zespole,

-  samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

-  komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres,

-  zdolność analitycznego myślenia.

- prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie spraw kadrowych, naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie spraw socjalno-bytowych, ewidencja czasu pracy, przygotowywanie materiałów do sporządzenia sprawozdań do GUS, obsługa sekretariatu, archiwizacja i prowadzenie archiwum zakładowego w części dot. dokumentacji OT Głubczyce. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

   - prowadzenie samochodu służbowego (osobowego do 3,5 t)

    - praca biurowa z obsługą monitora ekranowego; I piętro, budynek bez windy

    - uczestniczenie w akcji zimowego utrzymania dróg (możliwa praca w nocy, w niedziele i święta);

- miejsce pracy: Oddział Terenowy w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ul. Kościuszki 8

5. W miesiącu wrześniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 3,7 %.

6.   Wymagane dokumenty:

        a) list motywacyjny,

        b) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania),

       c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

       d) kserokopie posiadanych świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  staż pracy, kserokopie dokumentów     potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcie zawodowe,

e)  kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje  lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,

g)   kserokopie posiadanych referencji lub opinii,

h)  oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa, 

i)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

j)  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami)

7.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach

z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w OT Głubczyce” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – OT Głubczyce, ul. Kościuszki 8,  48-100 Głubczyce.

Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Sekretariacie Oddziału Terenowego w Głubczycach, ul. Kościuszki 8 (I piętro).

8.  Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 30.10.2015r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – OT Głubczyce po terminie, nie będą rozpatrywane.

9.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.

O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

10.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Oddziale Terenowym w Głubczycach.