Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonach zimowych 2015/2016, 2016/2017 z podziałem na zadania - Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY i UNIEWAŻNIENIU


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg  wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonach zimowych 2015/2016, 2016/2017 z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

- na zadanie nr 1 - zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

- na zadanie nr 2 – złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu:

Zakład Usług Drogowych i Komunalnych „Dromar”
Marian Kaliściak
ul. Gliwicka 25
44-145 Stanica

- za cenę: 421.368,48 PLN brutto PLN brutto i terminem płatności faktury 21 dni.


    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

Zamawiający może zawrzeć umowy z wybranym wykonawcą na zadanie nr 2 na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy na zadanie nr 2.