Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODC. BIERAWA-KORZONEK W KM 7+500 - 10+220 - Informacja o unieważnieniu postępowania

Strona archiwalna

 

                            INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

      Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek w km 7+500 – 10+220zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty (spośród ważnych ofert) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

      Dodatkowo zamawiający informuje, że w wyniku postępowania uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 5 wykonawcy: Pracowania Projektowa ,,MOSTOPOL” Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy z ceną: 258.300,00 PLN brutto i zadeklarowanym terminem płatności faktury do 30 dni.  

      Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
      - 95,00 punktów w kryterium ,,cena”,
      -   5,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.


 Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

 1) oferta nr 1Biuro Projektów ,,A-Propol” s.c., A. Biegański, D. Biegańska, ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice otrzymała 65,02 punktów, w tym:
      -  60,02 punktów w kryterium ,,cena”,
      -    5,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”,

 2) oferta nr 3SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. Jawna, ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań otrzymała 85,35 punktów, w tym:
      -  80,35 punktów w kryterium ,,cena”,
      -    5,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.