Przejdź do treści strony WCAG

referent WK

Strona archiwalna

 

Załącznik nr 3

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

referent

w Wydziale Finansowo-Księgowym

 (określenie stanowiska )

 

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

wykształcenie: wyższe  (ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja)

a)staż pracy:  bez wymagań

b)obywatelstwo: polskie

c)  niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,

d)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)   nieposzlakowana opinia

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- znajomość przepisów prawa wynikających z :

  • ustawy o finansach publicznych

ustawy o rachunkowości

- prawo jazdy kat. B;

- umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Excel, Word.

-  umiejętność pracy w zespole,

-  samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

-  komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres,

-  zdolność analitycznego myślenia.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • zadania główne kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
  • dekretowanie dowodów księgowych oraz wprowadzanie danych do ewidencji komputerowej,
  • weryfikacja i uzgadnianie paragrafów kwalifikacji budżetowej z zakresu koszt-wydatek pod kątem sprawozdawczości budżetowej,
  • zastępstwo specjalisty ds. płac,
  • kontrole przeprowadzane w komórkach księgowych w podległych Oddziałach Terenowych, zastępstwo na podobnym stanowisku.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

     - prowadzenie samochodu służbowego (osobowego do 3,5 t)

    - praca biurowa z obsługą monitora ekranowego; II piętro bez windy

5. W miesiącu wrześniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 3,7 %.

6.  Wymagane dokumenty:

a)  list motywacyjny,

b)  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania),

c)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)  kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz  osiągnięcie zawodowe,

e)  kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,

g)  kserokopie posiadanych referencji lub opinii,

h)  oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,

i)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).

7.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent WK” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45‑231 Opole.

Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Kancelarii pok.10, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

8.  Dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 13.11.2015r. .

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.

9.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.

O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

10.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.