Przejdź do treści strony WCAG

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ OBWODNICĘ M. GŁUBCZYCE - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej obwodnicę m. Głubczyce" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce za cenę 192.317,78 PLN brutto i gwarancję jakości 5 lat.
Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 90,00 punktów w kryterium "cena",
- 10,00 punktów w kryterium "gwarancja jakości".

Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1 - Instalacje Grzewczo-Sanitarne Andrzej Krężel, ul. Partyzancka 33,
46-060 Prószków otrzymała 99,04 punktów, w tym:
a) 89,04 punktów w kryterium "cena",
b) 10,00 punktów w kryterium "gwarancja jakości",
2) oferta nr 6 - WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Spółka Jawna, ul. Partyzancka 54A, 45-802 Opole otrzymała 80,79 punktów, w tym:
a) 70,79 punktów w kryterium "cena",
b) 10,00 punktów w kryterium "gwarancja jakości",
3) oferta nr 2 - PGTS Polska Grupa Techniczno-Sanitarna Sp. z o.o., ul. Lenartowicza 188, 41-219 Sosnowiec otrzymała 73,73 punktów, w tym:
a) 63,73 punktów w kryterium "cena",
b) 10,00 punktów w kryterium "gwarancja jakości",
4) oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe "MAK-RO" S. Górski I. Górska sp. j., ul. Witosa nr 1 A, 48-120 Baborów otrzymała 73,45 punktów, w tym:
a) 63,45 punktów w kryterium "cena",
b) 10,00 punktów w kryterium "gwarancja jakości",
5) oferta nr 5 - REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno otrzymała 61,09 punktów, w tym:
a) 51,09 punktów w kryterium "cena",
b) 10,00 punktów w kryterium "gwarancja jakości"