Przejdź do treści strony WCAG

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza - Prudnik w km 52+730 – 54+500” - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie  projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza - Prudnik w km 52+730 – 54+500”” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez:

 

Pracownia Projektowa „PROKOM”

mgr inż. Kazimierz Kurowski

ul. Ozimska 8

45-057 Opole

- za cenę: 193.110 ,00 PLN brutto i terminem płatności faktury do 30 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów w kryterium „cena”,

-   5,00 punktów w kryterium „termin płatności”.

 

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

    1. oferta nr 5 złożona przez Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.

ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy  otrzymała w kryteriach oceny ofert 95,07 punktów w tym:

90,07 pkt – „cena”

5,00 pkt – „termin płatności”

2. oferta nr 2 złożona przez Pracownia Projektowa ,,MOST” Marta Włodarczak, Tomasz Świderski Spółka Jawna Wargowo 88, 64-605 Wargowo,  otrzymała w kryteriach oceny ofert 89,74 punktów w tym:

84,74 pkt – „cena”

5,00  pkt – „termin płatności”

    3. oferta nr 1 złożona przez Biuro Projektów ,,A-Propol” s.c., A. Biegański, D. Biegańska

ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice otrzymała w kryteriach oceny ofert 66,94 punktów w tym:

61,94 pkt – „cena”

5,00  pkt – „termin płatności”

4. oferta nr 4 złożona przez Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa   otrzymała w kryteriach oceny ofert 43,24 punktów w tym:

38,24 pkt – „cena”

5,00  pkt – „termin płatności”