Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODC. ROŻNIĄTÓW-STRZELCE OPOLSKIE W KM 40+100-42+813 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA A I B" - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie  projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Rożniątów-Strzelce Opolskie w km 40+100-42+813 z podziałem na zadania A i B”” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez:

 

Pracownia Projektowa „PROKOM”

mgr inż. Kazimierz Kurowski

ul. Ozimska 8

45-057 Opole

- za cenę: 273.060,00 PLN brutto i terminem płatności faktury do 30 dni.

 

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów w kryterium „cena”,

-   5,00 punktów w kryterium „termin płatności”.

 

 Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1. oferta nr 2 złożona przez Biuro Projektów „A-PROPOL” s.c. A Biegański, D. Biegańska ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice  otrzymała w kryteriach oceny ofert 93,19 punktów w tym:

88,19 pkt – „cena”

              5,00 pkt – „termin płatności”

2. oferta nr 3 złożona przez Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy,  otrzymała w kryteriach oceny ofert 85,87 punktów w tym:

80,87 pkt – „cena”

  5,00  pkt – „termin płatności”

3. oferta nr 5  złożona przez SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań otrzymała w kryteriach oceny ofert 82,85 punktów w tym:

77,85 pkt – „cena”

  5,00  pkt – „termin płatności”

4. oferta nr 9 złożona przez GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec  otrzymała w kryteriach oceny ofert 74,60 punktów w tym:

69,60 pkt – „cena”

  5,00  pkt – „termin płatności”

5. oferta nr 6 złożona przez Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa   otrzymała w kryteriach oceny ofert 31,83 punktów w tym:

26,83 pkt – „cena”

  5,00  pkt – „termin płatności”