Przejdź do treści strony WCAG

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonach zimowych 2015/2016, 2016/2017 z podziałem na zadania - Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIUZarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg  wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonach zimowych 2015/2016, 2016/2017 z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
- na zadanie nr 1 wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:

P.P.H.U SMYK Rafał Smyk
ul. Złoty Róg
48-133 Nowa Cerekwia

- za cenę: 202.176,00 PLN brutto PLN brutto i terminem płatności faktury 21 dni.


    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na zadanie nr 1 na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy na zadanie nr 1.
Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1: EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek, ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin – otrzymała 64,96 punktów, w tym:
- 64,96 punktów w kryterium „cena”,
- 0,00 punktów w kryterium „termin płatności”.

- na zadanie nr 2 - zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.