Przejdź do treści strony WCAG

Wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki z podziałem na zadania - Informacja o wyborze ofert

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR  2 I  NR 4                           

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wycinkę  drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejsze oferty firm na:

 

Zadanie nr 2 (oferta nr 1):

P.U.H. “DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów za cenę:  36.288,00 PLN brutto i terminem realizacji usługi do 17 marca 2016 r; oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów – ,,cena”,

-   5,00 punkty    – ,,termin realizacji usługi”.

 

Zadanie nr 4 (oferta nr 10):

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne WER Sp. z o.o. Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21, 46-040 Ozimek za cenę: 21.427,20 PLN brutto i terminem realizacji usługi do 17 marca 2016 r; oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów – ,,cena”,

-   5,00 punkty    – ,, termin realizacji usługi”.

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że postępowanie na zadanie nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W postępowaniu nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że trzy oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert - termin realizacji usługi. W takim przypadku ustawa Pzp nie przewiduje możliwości wezwania do złożenia ofert dodatkowych, stąd też zamawiający nie może takiej czynności wykonać. Ustawodawca wprost bowiem określił w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp przesłanki wezwania do złożenia ofert dodatkowych, zgodnie z którymi wezwanie do złożenia ofert dodatkowych dotyczy tylko postępowań, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

Ponadto zamawiający informuje, że postępowanie na zadanie nr 3 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W postępowaniu nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert - termin realizacji usługi. W takim przypadku ustawa Pzp nie przewiduje możliwości wezwania do złożenia ofert dodatkowych, stąd też zamawiający nie może takiej czynności wykonać. Ustawodawca wprost bowiem określił w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp przesłanki wezwania do złożenia ofert dodatkowych, zgodnie z którymi wezwanie do złożenia ofert dodatkowych dotyczy tylko postępowań, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

Podpisanie umowy na zadanie nr 2 i 4 z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

 Pozostałe oferty wykonawców otrzymały na poszczególne zadania następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

Zadanie nr 2:

1) oferta nr 10 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne WER Sp. z o.o. Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21, 46-040 Ozimek otrzymała w kryteriach oceny ofert 94,86 punktów, w tym:

- 89,86 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium ,,termin realizacji usługi”.

2)  oferta nr 3 złożona przez wykonawcę: BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz otrzymała w kryteriach oceny ofert 84,80 punktów, w tym:

- 79,80 punktów – ,,cena”,

-   5,00 punktów – ,,termin realizacji usługi”.

3) oferta nr 9 złożona przez wykonawcę: „Usługi Leśne”  Jacek Bronowicki Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce  otrzymała w kryteriach oceny ofert 74,76 punktów, w tym:

- 69,76 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium ,,termin realizacji usługi”.

 

Zadanie nr 4:

2) oferta nr 7 złożona przez wykonawcę: ZAKŁAD HANDLOWY Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380 Dobrodzień otrzymała w kryteriach oceny ofert 98,54 punktów,  w tym:

- 93,54 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium ,,termin realizacji usługi”.

3) oferta nr 6 złożona przez wykonawcę: P.H.U. “ADT” Adam Dygudaj Pacanów 16, 42-140 Panki otrzymała w kryteriach oceny ofert 93,34 punktów, w tym:

- 89,41 punktów w kryterium „cena”,

-   3,93 punkty w kryterium ,,termin realizacji usługi”.

4) oferta nr 5 złożona przez wykonawcę: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH „ZUL” Karina Kowolik Radawie, ul. Szkolna 38, 46-048 Zębowice  otrzymała w kryteriach oceny ofert 89,68 punktów, w tym:

- 84,68 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium ,,termin realizacji usługi”.

5) oferta nr 3 złożona przez wykonawcę: BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz  otrzymała w kryteriach oceny ofert 81,00 punktów, w tym:

- 76,00 punktów – ,,cena”,

-   5,00 punktów – ,,termin realizacji usługi”.