Przejdź do treści strony WCAG

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów” - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów”” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez:

 

FASYS MOSTY Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śl. 139A/3

53-317 Wrocław

- za cenę: 48.216,00 PLN brutto i terminem płatności faktury do 30 dni.

 

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów w kryterium „cena”,

-   5,00 punktów w kryterium „termin płatności”.

 

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1. oferta nr 3 złożona przez Pracownia Projektowa „MOST” Marta Włodarczak, Tomasz Świderski Spółka Jawna Wargowo 88, 64-605 Wargowo  otrzymała w kryteriach oceny ofert  85,96 punktów w tym:

80,96 pkt – „cena”

  5,00 pkt – „termin płatności”

2. oferta nr 4 złożona przez PHU ARCUS-2 Hoszowski Tadeusz ul. Żeliwna 36 40-599 Katowice,  otrzymała w kryteriach oceny ofert 81,78 punktów w tym:

76,78 pkt – „cena”

  5,00  pkt – „termin płatności”

3. oferta nr 1 złożona przez Pracownia Projektowa MOSTOPOL sp.  z o.o. ul. Jagiełły 39 46-020 Czarnowąsy  otrzymała w kryteriach oceny ofert 69,21 punktów w tym:

     64,21 pkt – „cena”

       5,00  pkt – „termin płatności”

4. oferta nr 8  złożona przez SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań otrzymała w kryteriach oceny ofert 58,58 punktów w tym:

    53,58 pkt – „cena”

     5,00  pkt – „termin płatności”