Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU OD KM 10+300 DO KM 10+550 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW W M. DYLAKI W KM 10+369 I KM 10+497" - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w m. Dylaki w km 10+369 i km 10+497"" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 5 wykonawcy: FASYS MOSTY Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 139A/3, 53-317 Wrocław z ceną 96.186,00 PLN brutto i zadeklarowanym terminem płatności faktury 30 dni.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty otrzymała w kryterium oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
1) "cena" - 95,00 punktów,
2) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1 - Pracowania Projektowa „MOST” Marta Włodarczyk, Tomasz Świderski Spółka jawna, Wargowo 88, 64-605 Wargowo otrzymała 84,03 punktów, w tym:
a) "cena" - 79,03 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów,
2) oferta nr 2 - konsorcjum: JAPPCO Sp. z o.o., ul. Ostatnia Nr 1C, lok. A.1.1, 31-444 Kraków i Biuro Inżynierskie BTB Dariusz Bednarczyk, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków otrzymała 66,55 punktów, w tym:
a) "cena" - 61,55 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów,
3) oferta nr 3 - PHU ARCUS - 2 Hoszowski Tadeusz, ul. Żeliwna 36, 40-599 Katowice otrzymała 96,77 punktów, w tym:
a) "cena" - 91,77 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów,
4) oferta nr 4 - MOSTY JÓZEF RABIEGA, Ramiszów 2a, 51-217 Wrocław otrzymała 88,35 punktów, w tym:
a) "cena" - 83,35 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów,
5) oferta nr 6 - Promost-Wisła Sp. z o.o., ul. Radosna 8a, 43-460 Wisła otrzymała 55,78 punktów, w tym:
a) "cena" - 50,78 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów,
6) oferta nr 7 - SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j., ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań otrzymała 62,81 punktów, w tym:
a) "cena" - 57,81 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów,
7) oferta nr 8 - Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy otrzymała 89,71 punktów, w tym:
a) "cena" - 84,71 punktów,
b) "termin płatności faktury" - 5,00 punktów.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.