Przejdź do treści strony WCAG

Wykonanie oznakowania poziomego linii segregacyjnych i przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2016 - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie oznakowania poziomego linii segregacyjnych i przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2016” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez:

DROGMAX Marcin Kot

ul. Świderska 18

05-480 Karczew

za cenę: 200.577,33 PLN brutto i terminem do 7 dni na zrealizowanie zleconych robót cząstkowych.

Oferta  spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100 punktów, w tym:

90 pkt  – „cena oferty”

10 pkt – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

 Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1. oferta nr 9 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DROGPOL” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 39 42-360Poraj otrzymała w    

    kryteriach oceny ofert 98,93 punktów w tym:

         88,93 pkt – „cena”

         10 pkt – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

2.  oferta nr 10 złożona przez DRO-MAR Mariusz Ilnicki i syn Marszałki, ul. Grabowa 4f 46-045 Turawa otrzymała w kryteriach oceny ofert 94,88 punktów w tym:

     84,88 pkt – „cena”

          10 pkt – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

3.  oferta nr 8 złożona przez Konsorcjum firm: Lider: DROG-GOL Jerzy Iwin ul.   Radoszowska 55 44-293 Szczerbice Partner: KOL Kościelewski Bartosz ul. Radoszowska 55 44-293 Szczerbice otrzymała w kryteriach oceny ofert 94,48 punktów w tym:

         84,48 pkt – „cena”

         10 pkt – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

4. oferta nr 1 złożona przez BRAVO ŁUKASZ ŁUKACZ Oś. Wojskowe 4/10 32-086  Węgrzce otrzymała w kryteriach oceny ofert 91,60 punktów w tym:

         81,60 pkt – „cena”

         10 pkt – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

5.  oferta nr 3 złożona przez Saferoad Grawil Sp. z o.o. ul. Komunalna 7 87-800 Włocławek otrzymała w kryteriach oceny ofert 87,86 punktów w tym:

         77,86 pkt – „cena”

         10 pkt – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

6. oferta nr 11 złożona przez BIZA KOLOR Znakowanie poziome jezdni i parkingów mgr inż. Krzysztof Birlet ul. Targowa 2 46-325 Rudniki otrzymała w kryteriach oceny ofert 81,88 punktów w tym:

         71,88 pkt – „cena”

         10 pkt – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

7. oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp z o.o. ul. Łódzka 247 D 25-655 Kielce  otrzymała w kryteriach oceny ofert 80,44 punktów w tym:

         70,44 pkt – „cena”

         10 pkt – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

8.  oferta nr 7 złożona przez Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD SA ul. Bystrzycka 24 54-215 Wrocław  otrzymała w kryteriach oceny ofert 56,98 punktów w tym:

        53,98 pkt – „cena”

          3 pkt – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”