Przejdź do treści strony WCAG

DOSTAWA PIĘCIU FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WYPOSAŻONYCH WE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ELEMENTY POZWALAJĄCE NA BEZPIECZNĄ I WYGODNĄ EKSPLOATACJĘ - Informacja o unieważnieniu

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę pięciu fabrycznie nowych samochodów osobowych wyposażonych we wszystkie niezbędne elementy pozwalające na bezpieczną i wygodną eksploatację" przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców dopuścił większą moc silnika samochodu 1 i w związku z tym, zmienił w punkcie 8.3, * Samochód 1, podpunkt 2c) zapis specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmienił opis parametrów technicznych samochodu (załącznik nr 6). Zamawiający nie zmienił natomiast zapisów podpunktu 6.2.3.1a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących minimalnych i maksymalnych wartości mocy silnika samochodu 1 przy obliczaniu punktów w kryterium oceny ofert za parametry techniczne samochodu.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż wewnętrznie sprzeczne skonstruowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert stanowi naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 3 i 13 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest to wada, której nie można usunąć na obecnym etapie postępowania. W związku z powyższym zamawiający jest zobowiązany unieważnić przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.