Przejdź do treści strony WCAG

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 426 NA ODCINKU PIOTRÓWKA-ZAWADZKIE W KM 0+188 DO KM 7+896

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 01.04.2016 r.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 763,60 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.


Uwaga!
Dnia 20.05.2016 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania 2 i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 oraz usunięto stary i dodano nowy kosztorys ofertowy, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dodano dodatkową dokumentację.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania 2 i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2:

PDF03odppyt2zmspec2_ue_www.pdf

2. Nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_03kosztof_ue_n.xls
PDF2_03przedmrob_ue_n.pdf

3. Nowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP12_03spectech_n.zip

4. Dodatkowa dokumentacja projektowa:

ZIP11_03dokproj_dod1.zip


Uwaga!
Dnia 13.05.2016 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania 1.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania 1:

PDF03odppyt1_ue_www.pdf


Uwaga!
Dnia 05.05.2016 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz dodano nowe strony 14 i 17 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, usunięto stary i dodano nowy formularz cenowy, projekt umowy i karty gwarancyjnej, dodano dodatkową dokumentację, zmieniono jedną STWiORB. Przedłużono termin składania ofert na dzień 31.05.2016 r.


1. Pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF03odppytzmspec1_ue_www.pdf

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_03ogłozmogł_ue_www.pdf

3. Nowe strony 14 i 17 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF0_03spec_ue_str14i17.pdf

4. Nowy formularz oferty:

DOC1_03oferta_ue_n.doc

5. Nowy projekt umowy i karty gwarancyjnej:

PDF10_03projum+kartagwar_ue_n.pdf

6. Dodatkowa dokumentacja projektowa:

ZIP11_03dokproj_dod.zip

7. Zmieniona STWiORB:

-

 

Uwaga!
Dnia 22.04.2016 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia i strona nr 8 specyfikacji:

PDF03zmspec+str8www.pdf


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_03ogłozam_ue_www.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_03spec_ue_www.pdf

3. Formularz oferty:

-

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

-
-

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_03ośwart22_ue.doc

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_03ośwart24_ue.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_03listapodm_ue.doc

8. Wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat:

DOC6_03wykrob_ue.doc

9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC7_03wykos_ue.doc

10. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC8_03wykpot_ue.doc

11. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC9_03wzórzobow_ue.doc

12. Projekt umowy i karta gwarancyjna:

-

13. Dokumentacja projektowa:

ZIP11_03dokproj1.zip
ZIP11_03dokproj2.zip
ZIP11_03dokproj3.zip
ZIP11_03dokproj4.zip
ZIP11_03dokproj5.zip
ZIP11_03dokproj6.zip
ZIP11_03dokproj7.zip

14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

-