Przejdź do treści strony WCAG

Stanowisko WP

Strona archiwalna

 

Załącznik nr 3

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. zamówień publicznych

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a) wykształcenie: wyższe (prawo, ekonomia, administracja publiczna, budowlane i inne kierunki pokrewne do wymienionych)

b) staż pracy: bez wymagań

c) obywatelstwo: polskie

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

     znajomość ustawy prawo zamówień publicznych

umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office w szczególności Word i Excel,

biegła obsługa urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner)

umiejętność redagowania pism urzędowych

wysoka kultura osobista; umiejętność pracy w zespole;

sumienność, rzetelność, odpowiedzialność. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przygotowywanie i prowadzenie postępowań w sprawie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym m.in. przygotowanie ogłoszeń, sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów postępowania we współpracy z wydziałami merytorycznymi zlecającymi przeprowadzenie postępowania

2) przygotowywania sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych

2) analiza dokumentów: ofert przetargowych.

3) redagowanie pism.

4) archiwizacja dokumentacji

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

praca biurowa z obsługa monitora ekranowego w siedzibie ZDW w Opolu, II piętro bez windy

5. W miesiącu marcu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 3,6%.

6.   Wymagane dokumenty:

a)  list motywacyjny z opisem doświadczenie zawodowego,

b)  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania),

c)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)  kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz  osiągnięcie zawodowe,

e)  kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,

g)  kserokopie posiadanych referencji lub opinii,

h)  oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,

i)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135, z póź. zm.).

7.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zamówień Publicznych” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45‑231 Opole.

Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Kancelarii pok.10, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

8. Dokumenty należy złożyć w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do 21.04.2016r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.

9. W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.

O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub listownie.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.