Przejdź do treści strony WCAG

DOSTAWA PIĘCIU FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WYPOSAŻONYCH WE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ELEMENTY POZWALAJĄCE NA BEZPIECZNĄ I WYGODNĄ EKSPLOATACJĘ_

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 7 w załączeniu.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.04.2016 r. pod numerem 41169-2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 2,00 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.


Uwaga!
Dnia 21.04.2016 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Przedłużono termin składania ofert na dzień 26.04.2016 r. do godz. 11:00.


1. Pismo z odpowiedziami na pytania:

PDF16odppytzmspec.pdf

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_16ogłozmogłwww.pdf


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_16ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_16specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_16oferta.doc

4. Formularz cenowy:

DOC2_16formcen.doc

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_16ośwart22.doc

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_16ośwart24.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_16listapodm.doc

8. Opis parametrów technicznych samochodu:

DOC6_16opisparamtechn.doc

9. Projekt umowy:

PDF7_16projum.pdf