Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH ROZBUDOWY DROGI 454 ŁADZA, KRZYWA GÓRA-POKÓJ, BIESTRZYKOWICE-JASTRZĘBIE, JASTRZĘBIE-ZIEMIEŁOWICE, BIESTRZYKOWICE

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 19 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 29.04.2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.05.2016 r. pod numerem 49209-2016.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 8,40 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.


Uwaga!
Dnia 13.05.2016 r. dodano pismo ze zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 oraz uzunięto stary i dodano nowy projekt umowy i oświadczenie jednostki projektującej.


1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1:

PDF19zmspec1www.pdf

2. Projekt umowy i oświadczenie jednostki projektującej:

PDF9_19projum+ośwproj_n.pdf


Uwaga!
Dnia 09.05.2016 r. dodano pismo ze zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zmianie ogłoszeń i nową stronę 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF19zmspecwww.pdf

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_19ogłozmogłwwwUPUE.pdf

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_19ogłozmogłwwwBZP.pdf

4. Nowa strona 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF0_19specwww_str2.pdf


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_19ogłozamwwwUPUE.pdf

2. Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_19ogłozamwwwBZP.pdf

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_19specwww.pdf

4. Formularz oferty:

DOC1_19oferta.doc

5. Formularz cenowy:

XLS2_19formcen.xls

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_19ośwart22.doc

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_19ośwart24.doc

8. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_19listapodm.doc

9. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC6_19wykusł.doc

10. Wykazy osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC7_19wykos.doc

11. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC8_19wzórzobow.doc

12. Projekt umowy i oświadczenie jednostki projektującej:

-

13. Harmonogram prac projektowych:

PDF10_19harm.pdf

14. Przykład kosztorysu ofertowego:

PDF11_19przykłkosztof.pdf

15. Przykład przedmiaru robót:

PDF12_19przykłprzedmrob.pdf

16. Przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego:

PDF13_19przykłzałkoszt.pdf

17. Przykład kosztorysu inwestorskiego:

PDF14_19przykłkosztinw.pdf

18. Przykład kalkulacji cen jednostkowych:

PDF15_19przykłkalkcen.pdf

19. Przykład pliku w NORMIE:

ATH16_19przykłnorma.ath

20. Parametry odwiertów:

ZIP17_19paramodw.zip

21. Mapy:

PDF18_19mapy.pdf

22. Zestawienie zbiorcze:

PDF19_19zbiorzest.pdf