Przejdź do treści strony WCAG

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427  w km 6+488 w m. Roszowice” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez:

FASYS MOSTY Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śl. 139A/3

53-317 Wrocław

- za cenę: 44.895,00 PLN brutto i terminem płatności faktury do 30 dni.

 

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów w kryterium „cena”,

-   5,00 punktów w kryterium „termin płatności”.

 

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Przed dniem podpisania umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1.  oferta nr 4 złożona przez Pracownia Projektowa MOSTOPOL sp. z o.o. ul. Jagiełły 39 46-020 Czarnowąsy   otrzymała w kryteriach oceny ofert  92,78 punktów w tym:

87,78 pkt – „cena”

  5,00 pkt – „termin płatności”

2. oferta nr 1 złożona przez Tercopol Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach Oddział we Wrocławiu ul. Stanisławowska 27 54-611 Wrocław,  otrzymała w kryteriach oceny ofert 73,26 punktów w tym:

68,26 pkt – „cena”

  5,00  pkt – „termin płatności”

3. oferta nr 5 złożona przez Pracownia Projektowa PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.

ul. Sokolnicza 5/74-75 53-676 Wrocław  otrzymała w kryteriach oceny ofert 68,74 punktów w tym:

63,74 pkt – „cena”

  5,00  pkt – „termin płatności”

4. oferta nr 2  złożona przez SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań otrzymała w kryteriach oceny ofert 58,68 punktów w tym:

53,68 pkt – „cena”

  5,00  pkt – „termin płatności”