Przejdź do treści strony WCAG

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA OKRES 24 M-CY - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie mienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na okres 24 m-cy” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Oddział Opole
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole

za cenę: 260.436,00 PLN brutto, w tym:
Zadanie A – 240.000,00 PLN brutto
Zadanie B – 20.436,00 PLN brutto.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
i otrzymała w kryteriach oceny ofert łącznie na zadanie A i B: 196,13 punktów na 200 punktów możliwych do uzyskania, w tym:
- 140,00 punktów – kryterium „cena”,
- 56,13 punktów – kryterium „klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia”.

Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Oddział w Opolu, ul. Luboszycka 36, 45-215 Opole – otrzymała łącznie na zadanie A i B: 190,07 punktów, w tym:
- 130,07 punktów w kryterium „cena”,
- 60,00 punktów w kryterium „klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia”,
2) oferta nr 4: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział Regionalny
Pion Klienta Korporacyjnego, ul. Mickiewicza 5, 40-953 Katowice – otrzymała łącznie na zadanie A i B: 169,86 punktów, w tym:
- 109,86 punktów w kryterium „cena”,
- 60,00 punktów w kryterium „klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia”,
3) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław – otrzymała łącznie na zadanie A i B: 167,68 punktów, w tym:
- 121,23 punktów w kryterium „cena”,
- 46,45 punktów w kryterium „klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia”.