Przejdź do treści strony WCAG

REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 411 W M. GŁUCHOŁAZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY, KM 17+600 – 17+740 - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 411 w m. Głuchołazy ul. Bohaterów Warszawy, km 17+600 – 17+740” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1 firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlane

„CHMIELAK” Grzegorz Chmielak

ul. Piastowska 39/1

48-200 Prudnik

za cenę: 86.232,50 PLN brutto i terminem realizacji zadania do 45 dni od dnia podpisania umowy.

 

Oferta  spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100 punktów, w tym:

90 pkt  – „cena oferty”

10 pkt – „termin realizacji zadania”.

 

W niniejszym postępowaniu złożono jedną ważną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust.2 pkt. 1  lit. a  ustawy  Prawo  zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych,  albo  10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę i nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.